ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MODUL 4 MÔN ĐỊA LÝ THPT

Adwords 0 lượt xem

ĐÁP ÁN MODUL 4 ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN ĐỊA LÝ

1. Chọn đáp án đúng nhất

Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:

Đáp án là : Kế hoạch giáo dục của nhà trường

2. Chọn các đáp án đúng

Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường gồm những nhiệm vụ nào dưới đây?

Đáp án là :

Xây dựng kế hoạch thời gian thực hiện chương trình

Xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

y dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Câu trả lời

Câu hỏiCâu trả lời
Bước 1Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học
Bước 2Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình
Bước 3Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch

4. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (…) để hoàn thiện đoạn mô tả sau về xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do …(1)… quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, …(2)… nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cần tìm hiểu chương trình GDPT 2018, phân tích…(3)… để thực hiện chương trình, xác định…(4)…, từ đó xây dựng khung thời gian thực hiện chương trình.

Câu trả lời

Câu hỏiCâu trả lời
(1)Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
(2)Hiệu trưởng
(3)điều kiện thực tiễn nhà trường
(4)mục tiêu giáo dục của nhà trường

5. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch giáo dục của nhà trường cần thể hiện được các nội dung nào dưới đây?

Đáp án là :

Đặc điểm, điều kiện thực hiện chương trình năm học.

Mục tiêu giáo dục năm học của nhà trường.

Khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình năm học

6. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (…) để hoàn thiện đoạn mô tả sau về xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường:

Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn là bản dự kiến kế hoạch triển khai tất cả các hoạt động của tổ chuyên môn trong…(1)…, nhằm thực hiện những mục tiêu phát triển của …(2)… và của nhà trường, bảo đảm yêu cầu thực hiện CTGDPT. Nhiệm vụ xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bao gồm xây dựng …(3)… và xây dựng..(4)….

(A) kế hoạch dạy học môn học

(B) một năm học

(C) kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

(D) tổ chuyên môn

Câu trả lời

Câu hỏiCâu trả lời
1(B) một năm học
2(D) tổ chuyên môn
3(A) kế hoạch dạy học môn học
4(C) kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

7. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Đáp án là : Là cơ sở để xây dựng chương trình giáo dục địa phương

8. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp với các nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Câu trả lời

Câu hỏiCâu trả lời
A. Đảm bảo tính pháp lýXây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn
B. Đảm bảo tính logicSắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác
C. Đảm bảo tính linh hoạtKế hoạch không cứng nhắc mà có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn


9. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Tất cả các giáo viên trong tổ chuyên môn đều có vai trò tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”?

Đáp án là : Sai

10. Chọn các đáp án đúng

Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn Địa lí trong năm học:

Đáp án là :

Các kế hoạch có thể trình bày riêng theo các phân môn nếu phù hợp.

Có thể phát triển thêm các yêu cầu cần đạt của các bài học khi xây dựng phân phối chương trình nhưng phải đảm bảo các yêu cầu cần đạt được quy định.

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá định kì có thể sử dụng hình thức dự án.

11. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn Địa lí?

Đáp án là : Các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn Lịch sử và Địa lí chỉ được thực hiện trong giới hạn khuôn viên của nhà trường.

12. Chọn các đáp án đúng

Để xác định thời lượng (số tiết) cho các bài học cụ thể trong một mạch nội dung, tổ chuyên môn cần dựa trên những căn cứ nào dưới đây?

Đáp án là :

Số tiết dành cho mạch nội dung đó tính theo tỉ lệ quy định trong chương trình.

Phân tích yêu cầu cần đạt của bài học đã xác định.

Tham khảo Sách giáo khoa địa phương lựa chọn và các hướng dẫn kèm theo.

13. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (…) để hoàn thiện đoạn mô tả sau về xây dựng kế hoạch dạy học các chuyên đề lựa chọn:

Khi tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học các chuyên đề lựa chọn, thời gian dạy học chuyên đề cần chú ý đến sự phù hợp với …(1)… Chuyên đề có tính chất nâng cao và …(2)… vì thế việc sắp xếp kế hoạch dạy các chuyên đề lựa chọn nên để sau khi học sinh học xong …(3)… hỗ trợ cho chuyên đề đó. Việc lên kế hoạch cũng cần có sự liên kết chặt chẽ với …(4)… để tránh sự chồng chéo.

(A) mạch kiến thức

(B) định hướng nghề nghiệp

(C) các tổ chuyên môn khác

(D) phân phối chương trình các bài học

Câu trả lời

Câu hỏiCâu trả lời
1(D) phân phối chương trình các bài học
2(B) định hướng nghề nghiệp
3(A) mạch kiến thức
4(C) các tổ chuyên môn khác

14. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các bước và nội dụng phù hợp với các bước đó trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Câu trả lời

Câu hỏiCâu trả lời
1. Phân tích đặc điểm tình hìnhPhân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục
2. Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên mônPhân tích chương trình để xác định các mạch nội dung theo khối lớp trong chương trình và thời lượng của từng mạch nội dung/ tổng số tiết của chương trình để xác định số tiết cho từng mạnh nội dung; Phân tích các mạch nội dung để xác định chủ đề, yêu cầu cần đạt của từng chủ đề và phân chia thời lượng cho từng chủ đề; Xác định thiết bị dạy học; Xác định nội dung kiểm tra, đánh giá định kì; Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục; Xây dựng kế hoạch cho các nội dung khác (nếu có)
3. Rà soát hoàn thiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên mônRà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện
4. Phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên mônTrình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện

15. Chọn đáp án đúng nhất

Căn cứ trực tiếp để xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên là

Đáp án là :

kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn và nhiệm vụ được phân công.

16. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Kế hoạch giáo dục của giáo viên thể hiện sự cá nhân hóa kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn theo nhiệm vụ được phân công và là căn cứ quan trọng để giáo viên đó xây dựng kế hoạch bài dạy”?

Đáp án là : Đúng

17. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về việc xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên?

Đáp án là :

Tên bài học và số tiết cần ghi đúng với kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

18. Chọn các đáp án đúng

Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về việc xây dựng kế hoạch bài dạy?

Đáp án là :

Được xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị lên lớp.

sản phẩm mang tính cá nhân của mỗi giáo viên.

Căn cứ trên kế hoạch giáo dục của tổ và kế hoạch giáo dục của cá nhân.

19. Chọn đáp án đúng nhất

Nguyên tắc nào dưới đây không vận dụng trong xây dựng kế hoạch bài dạy môn Địa lí ở trường trung học phổ thông?

Đáp án là : Sử dụng được cho nhiều lớp học khác nhau.

20. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm khác biệt nhất khi xây dựng kế hoạch bài dạy Địa lí theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh so với xây dựng kế hoạch bài dạy trước đây là

Đáp án là : mục tiêu bài học được xác định là phẩm chất, năng lực.

21. Chọn các đáp án đúng

Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác định mục tiêu của bài dạy?

Đáp án là :

Yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học.

Đặc điểm của đối tượng học sinh.

Đặc điểm nội dung kiến thức, điều kiện dạy học.

22. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp các bước dưới đây theo quy trình xây dựng kế hoạch bài dạy định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh:

(1) Xác định chuỗi hoạt động học

(2) Xác định mục tiêu bài dạy

(3) Phát triển các hoạt động dạy học cụ thể

(4) Hoàn thiện kế hoạch bài dạy

Đáp án là : (2) -> (1) -> (3) -> (4)

23. Chọn các đáp án đúng

Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về việc xác định mục tiêu trong xây dựng kế hoạch bài dạy môn Địa lí?

Đáp án là :

Mục tiêu phải được biểu đạt bằng động từ cụ thể, có thể quan sát, đánh giá được.

Các mục tiêu phẩm chất, năng lực có thể khác nhau phụ thuộc vào cách thức dạy học của giáo viên.

Một hoạt động dạy học có thể hướng đến hình thành và phát triển nhiều thành phần phẩm chất và năng lực khác nhau.

24. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

. Nối các cột dưới đây để có sự phù hợp giữa mỗi hoạt động được tổ chức trong bài dạy và ý nghĩa của nó:

Câu trả lời

Câu hỏiCâu trả lời
A. Mở đầuTạo hứng thú học tập, kết nối kiến thức cũ và mới, định hướng các vấn đề cần giải quyết trong bài học.
B. Hình thành kiến thức mớiHình thành, phát triển các kiến thức, kĩ năng mới cho học sinh.
C. Luyện tậpRèn luyện, ôn tập lại, hoàn thiện các kiến thức và kĩ năng đã phát triển qua hoạt động hình thành kiến thức.
D. Vận dụngVận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các vấn đề phức tạp hơn, đặc biệt là các vấn đề gắn thực tiễn.

25. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Hoạt động luyện tập có thể được xem như một hình thức đánh giá quá trình”?

Đáp án là : Đúng


26. Chọn các đáp án đúng

Những biểu hiện nào dưới đây thuộc thành phần năng lực tìm hiểu địa lí?

Đáp án là:

Tổ chức học tập ở thực địa.

Sử dụng các công cụ của địa lí học.

Khai thác Internet phục vụ môn học.

27. Chọn đáp án đúng nhất

Đáp án là :

Biểu hiện nào dưới đây không thuộc thành phần năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học?

Tổ chức học tập ở thực địa

28. Chọn đáp án đúng nhất

Đáp án là :

Dạy học dự án có ưu thế trong phát triển thành phần năng lực nào dưới đây?

Tìm hiểu địa lí

29. Chọn đáp án đúng nhất

Sử dụng kỹ thuật khăn trải bàn, các mảnh ghép trong dạy học Địa lí sẽ góp phần phát triển năng lực chung nào của học sinh?

Đáp án là :

Năng lực giao tiếp và hợp tác.

30. Chọn đáp án đúng nhất

Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong các tiêu chí phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Đáp án là :

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *