ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MODUL 4 MÔN VẬT LÝ THPT

Adwords 0 lượt xem

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MODUL 4 MÔN VẬT LÝ THPT

1. Chọn đáp án đúng nhất

Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:

Đáp án : Kế hoạch giáo dục của nhà trường

2. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là

Đáp án là : Thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường; phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.

3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Lựa chọn và ghép các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

u trả lời

Câu hỏiCâu trả lời
Bước 1Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học
Bước 2Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình
Bước 3Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch

4. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (….) khi tiến hành xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cần (1) ………….., phân tích (2) ……… để thực hiện chương trình, xác định (3)………., từ đó xây dựng (4) ………….

Đáp án là : (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

Đáp án là : Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

6. Chọn các đáp án đúng

Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Đáp án là :

Giúp khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Phát huy quyền tự chủ của tổ chuyên môn và của giáo viên

Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn

7. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên bộ môn (trừ tỏ trưởng) KHÔNG có nhiệm vụ nào dưới đây trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Đáp án là : Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

8. Chọn các đáp án đúng

Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

Đáp án là :

Đảm bảo tính khả thi.

Đảm bảo tính logic của mạch kiến thức và tính thống nhất trong và giữa các môn học, hoạt động giáo dục.

Đảm bảo tính linh hoạt.

9. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các nội dung ở cột bên phải phù hợp với các bước ở cột bên trái theo đúng quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Câu trả lời

Câu hỏiCâu trả lời
Bước 1Phân tích đặc điểm tình hình
Bước 2Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn
Bước 3Rà soát, hoàn thiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn
Bước 4Phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

10. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung nào dưới đây KHÔNG nằm trong bước 2. Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn (thuộc quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn)?

Đáp án là :

Xây dựng kế hoạch sử dụng các thiết bị, học liệu.

11. Chọn đáp án đúng nhất

Nhận định nào sau đây là KHÔNG ĐÚNG khi nói về kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn?

Đáp án đúng là :

Là một phần nội dung của hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

12. Chọn đáp án đúng nhất

Trong nhiệm vụ xây dựng phân phối chương trình cho các khối lớp, việc xác định các bài học (thời lượng vài tiết) từ các chủ đề trong chương trình nhằm:

Đáp án là :

Có nhiều thời gian để giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học theo chuỗi các hoạt động Khởi động, hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng được hiệu quả nhất.

13. Chọn các đáp án đúng

Lý do nào dưới đây cho thấy sự cần thiết của việc xây dựng kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn trong chương trình giáo dục phổ thông 2018?

Đáp án là :

Do tính mở của chương trình

Thể hiện quan điểm dạy học theo chương trình.

Góp phần thực hiện định hướng giáo dục STEM, dạy học tích hợp.

14. Chọn các đáp án đúng

Trong chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí 2018, chủ đề Chuyển động tròn (Vật lí lớp 10) được sắp xếp sau các chủ đề Động học; Động lực học; Công, năng lượng và công suất; Động lượng (khác với sắp xếp của chương trình hiện hành – 2006) là thể hiện:

Đáp án là :

Quan điểm từ chủ đề mô tả hiện tượng vật lí, chủ đề giải thích và nghiên cứu hiện tượng đến chủ đề ứng dụng của hiện tượng đó trong khoa học hoặc thực tiễn.

Tính kế thừa, tính logic và trọn vẹn của các mạch nội dung.

15. Chọn đáp án đúng nhất

Nhận định nào KHÔNG ĐÚNG khi nói về căn cứ để xác định số tiết học cho mỗi bài học (trong nhiệm vụ xây dựng phân phối chương trình của các khối lớp)?

Đáp án là Căn cứ vào quy định số tiết của bài học mà chương trình môn học quy định.

16. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung nào dưới đây KHÔNG thuộc mục Các nội dung khác trong kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn?

Đáp án là : Tổ chức hoạt động giáo dục trong môn học.

17. Chọn các đáp án đúng

Đáp án là :

Kế hoạch giáo dục của giáo viên có vai trò

phối hợp nỗ lực của các giáo viên với cán bộ quản lí nhà trường

giảm tính bất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục

là chìa khoá cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra của nhà trường.

18. Chọn đáp án đúng nhất

Trình tự các đề mục trong cấu trúc của kế hoạch dạy học và giáo dục của giáo viên trong năm học được sắp xếp theo trật tự nào dưới đây?

Đáp án là : (1) Tiêu đề, (2) Kế hoạch dạy học. (3) Nhiệm vụ khác

19. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp trình tự các bước trong xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

1. Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

2. Xác định nhiệm vụ/nội dung công việc

3. Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch

4. Tổ chức thực hiện

5. Xác định mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện các nội dung công việc được giao

Đáp án là : 2, 1, 4, 3

20. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào dưới đây KHÔNG phải là yêu cầu khi xây dựng kế hoạch bài dạy môn học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh?

Đáp án là :

Mỗi hoạt động dạy học cần đảm bảo sự rõ ràng về mục tiêu, nội dung, hình thức, địa điểm dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá

21. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm khác biệt nhất về mục tiêu của kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh so với kế hoạch bài dạy hiện hành là

Đáp án là : xác định được mục tiêu về phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinh

22. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Ghép mỗi hoạt động trong cột bên trái đúng với mô tả ở cột bên phải khi nói về mục tiêu của các hoạt động học tập trong kế hoạch bài dạy (theo phụ lục 4 của công văn 5512/ BGDĐT-GDTrH)

u trả lời

Câu hỏiCâu trả lời
Xác định vấn đềXác định được vấn đề/nhiệm vụ cần giải quyết trong bài học hoặc xác định rõ cách thức giải quyết vấn đề/thực hiện nhiệm vụ trong các hoạt động tiếp theo
Hình thành kiến thức mớithực hiện nhiệm vụ học tập để chiếm lĩnh kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực hiện nhiệm vụ đặt ra
Luyện tậpLuyện tập để nắm chắc, hiểu sâu về kiến thức mới học; phát triển các kĩ năng
Vận dụngvận dụng các kiến thức, kĩ năng để giải thích/giải quyết các vấn đề/tình huống trong thực tiễn nhằm phát triển phẩm chất, năng lực

23. Chọn các đáp án đúng

Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác định mục tiêu khi xây dựng kế hoạch bài dạy?

Đáp án là :

Yêu cầu cần đạt của bài dạy.

Phẩm chất và năng lực hiện tại của học sinh lớp dạy.

kinh nghiệm dạy học của giáo viên.

24. Chọn đáp án đúng nhất

25. Chọn các đáp án đúng

Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong các tiêu chí phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Đáp án là Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

Biểu hiện của thành phần năng lực Nhận thức vật lí (thuộc năng lực Vật lí) là:

Đáp án là :

Nhận biết và nêu được các đối tượng, khái niệm, hiện tượng, quy luật, quá trình vật lí.

Trình bày được các hiện tượng, quá trình vật lí; đặc điểm, vai trò của các hiện tượng, quá trình vật lí bằng các hình thức biểu đạt: nói, viết, đo, tính, vẽ, lập sơ đồ, biểu đồ.

So sánh, lựa chọn, phân loại, phân tích được các hiện tượng, quá trình vật lí theo các tiêu chí khác nhau.

26. Chọn đáp án đúng nhất

Biểu hiện ghi chép đúng kết quả quan sát, viết đúng số liệu khi thực hiện thí nghiệm vật lí thuộc về phẩm chất, năng lực nào?

Đáp án : Trung thực.

27. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung “Thu thập, lưu giữ được dữ liệu từ kết quả tổng quan, thực nghiệm, điều tra; đánh giá được kết quả dựa trên phân tích, xử lí các dữ liệu bằng các tham số thống kê đơn giản; so sánh được kết quả với giả thuyết; giải thích, rút ra được kết luận và điều chỉnh khi cần thiết” là biểu hiện nào, thành tố nào của năng lực vật lí?

Đáp án đúng là :Thực hiện kế hoạch (thuộc thành tố tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Vật lí).

28. Chọn đáp án đúng nhất

Trình tự sắp xếp các bước trong quy trình xây dựng kế hoạch bài dạy môn Vật lí theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là:

(1) Xác định mục tiêu bài học

(2) Nhận diện mục tiêu dạy học tối thiểu và nội dung từ yêu cầu cần đạt.

(3) Xác định chuỗi các hoạt động dạy học và thời lượng

(4) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể

(5) Hoàn thiện kế hoạch bài dạy.

(6) Soạn công cụ đánh giá.

Đáp án đúng (2) --> (1) --> (3) --> (4) --> (5)

29. Chọn đáp án đúng nhất

Trong yêu cầu cần đạt “Quan sát hình ảnh (hoặc tài liệu đa phương tiện) về chuyển động của phần tử môi trường, thảo luận để so sánh được sóng dọc và sóng ngang”, (thuộc chủ đề Sóng, tiểu chủ đề sóng dọc và sóng ngang – nội dung giáo dục Vật lí lớp 11, chương trình giáo dục môn Vật lí), nội dung cần dạy là:

Đáp án là :

chuyển động của các phân tử môi trường, khái niệm và đặc điểm sóng dọc, sóng ngang.

30. Chọn các đáp án đúng

Nhận định nào sau đây KHÔNG ĐÚNG về đặc điểm của hoạt động Vận dụng trong kế hoạch bài dạy theo công văn 5512/BGDĐT-GDTrH?

Đáp án là :

Bài học nào cũng có.

Giải các bài tập khó là một phần của hoạt động vận dụng.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *