KIẾN THỨC VỀ MẢNG MỘT CHIỀU TRONG C++

TIN HỌC 0 lượt xem

I. KHÁI NIỆM

Mảng một chiều là dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu dữ liệu. Khi nói đến mảng ta cần xác định được:

  • Kiểu dữ liệu của các phần tử mảng.
  • Số phần tử của mảng.

II. Cách khai báo

  1. Khai báo không có khởi tạo

<Tên kiểu dữ liệu><Tên biến mảng>[số phần tử];

ví dụ: int a[15]; float b[20];

2. Khai báo có khởi tạo

<Tên kiểu dữ liệu><Tên biến mảng>[Số phần tử]={dãy giá trị};

hoặc: <Tên kiểu dữ liệu><Tên biến mảng>[ ] = {dãy giá trị};

chú ý: Trong trường hợp không khai báo số phần tử mảng thì mảng vừa đủ lớn để giữ các giá trị được khởi tạo.

Trong đó: Tên kiểu dữ liệu: là các kiểu dữ liệu cơ bản hoặc kiểu dữ liệu có cấu trúc.

Tên biến mảng: do người dùng đặt theo quy tắc đặt tên.

Số phần tử: kích thước mảng.

ví dụ: float x[5]={2,4,5,8,10};

int a[ ]={0,2,4,6,8};

III. Cách truy cập đến phần tử mảng

<tên biến mảng>[chỉ số]

ví dụ:

int a[5]

gồm các phần tử 1 3 5 7 9

a[0]=1

a[1]=3

a[3]=7

Lưu ý: – mảng trong C++ được đánh số bắt đầu từ 0; Khi khai báo mảng cần phải khai báo số phần tử thừa ra.

IV. Cách nhập/ xuất mảng

4.1. Nhập mảng

cách 1: Biết số phần tử của mảng

cin>>n;

for (int i=1;i<=n;i++)

cin>>a[i];

cách 2: Chưa biết số phần tử của mảng

int x,n=0;

while(cin >>x)

{

n++;

a[n]=x;

}

4.2. Xuất mảng

for (int i=1; i<=n;i++) cout<<a[i];

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *