MODUL 9 – MÔN VĂN

BDTX MODUL 0 lượt xem

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐẦU VÀO:

Câu 1: Ý nào sau đây thể hiện quan điểm cơ bản của việc xây dựng chương trình GDPT Ngữ văn 2018?

Đáp án: Lấy việc rèn luyện các kĩ năng giao tiếp (đọc, viết, nói, nghe) làm trục chính xuyên suốt cả ba cấp học.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây KHÔNG thể hiện đúng yêu cầu đối với giáo viên trong việc tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực.

Đáp án: Giáo viên là người giữ vai trò chủ yếu trong việc đánh giá quá trình học tập của học sinh.

Câu 3: Yếu tố “Cá nhân tự học tập và rèn luyện” đóng vai trò quyết định đến sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của mỗi học sinh. Phát biểu trên là đúng hay sai?

Đáp án: Đúng

Câu 4: Để HS có cơ hội trải nghiệm các tình huống hành động được mô phỏng về một chủ đề gắn với thực tiễn, thông qua đó phát triển năng lực và phẩm chất cá nhân, GV nên sử dụng phương pháp dạy học nào sau đây?

Đáp án: Dạy học dựa trên dự án

Câu 5: Khi triển khai yêu cầu cần đạt sau ở lớp 10 ” Viết được một văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm văn học: chủ đề, những nét đặc sắc về nghệ thuật và tác dụng của chúng”, để hướng dẫn HS tìm hiểu đặc điểm của kiểu bào ấy, GV nên sử dụng phưowng pháp và kĩ thuật dạy học nào sau đây là phù hợp nhất?

Đáp án: Phương pháp dạy học theo mẫu và kĩ thuật sơ đồ.

Câu 6: Phương án nào sau đây KHÔNG được sử dụng trong đánh giá định kì?

Đáp án: Quan sát

Câu 7: Bài kiểm tra tự luận và kiểm tra trắc nghiệm khách quan là những công cụ đánh giá của phương pháp đánh giá nào?

Đáp án: kiểm tra viết

Câu 8: Ở hoạt động khởi động, nếu GV muốn biết những gì HS đã biết và mong muốn được biết có liên quan đến bài mới, GV nên sử dụng công cụ đánh giá nào là phù hợp nhất?

Đáp án: Phiếu KWL

Câu 9: Để đánh giá yêu cầu cần đạt ở lớp 10: ” Viết được một bài luận về bản thân”, GV nên sử dụng phương pháp và công cụ đánh giá nào sau đây là phù hợp nhất?

Đáp án: Phương pháp đánh giá qua sản phẩm bài viết và công cụ rubric

Câu 10: Điền các từ phù hợp và chỗ trống:

Phương pháp dạy học và giáo dục được hiểu là (1)……, con đường hoạt động chung giữa người dạy và người học, trong những (2) ….dạy học, giáo dục xác định, nhằm đạt tới (3)….dạy học và giáo dục đã xác định.

Đáp án: (1) cách thức, (2) điều kiên, (3) mục tiêu.

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NỘI DUNG 1:

Câu 1: “Thay đổi tổng thể và toàn diện nhận thức, phương pháp, cách thức, kĩ thuật triển khai các hoạt động liên quan đến giáo dục trên môi trường số, ứng dụng CNTT và khai thác, sử dụng CNTT và khai thác, sử dụng CNTT và khai thác, sử dụng học liệu số, thiết bị công nghệ trong lĩnh vực giáo dục?”

Đáp án: Chuyển đổi số trong giáo dục

Câu 2: Giáo trình điện tử, sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, thí nghiệm mô phỏng… được xem là loại thiết bị công nghệ nào?

Đáp án: Thiết bị công nghệ trong dạy học

Câu 3: Phát biểu nào dưới đây KHÔNG CHÍNH XÁC về vai trò đặc biệt liên quan trọng của CNTT trong việc phát triển GV?

Đáp án: Giúp GV giao được nhiều nhiệm vụ học tập hơn cho HS nhằm tăng cường tối đa kiến thức

Câu 4: Mô hình lớp học đảo ngược là mô hình khai thác triệt để những ưu điểm của CNTT vì:

Đáp án: Học sinh có thể tiếp cận nội dung bài học qua hệ thống bài giảng, tài liệu đã được chuẩn bị trước.

Câu 5: Khi thiết kế bài giảng PPT dùng trong giờ dạy học đọc hiểu văn bản, GV hạn chế việc sử dụng hình ảnh minh họa cho các hình ảnh được gợi lên từ văn bản. Đó là biểu hiện của YÊU CẦU nào trong số các yêu cầu dưới đây khi ứng dụng công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục?

Đáp án: Đảm bảo tính sư phạm

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NỘI DUNG 2

Câu 1: Chức năng ” tổ chức và quản lí lớp học trực tuyến” là của phần mềm nào sau đây?

Đáp án: Google

Câu 2: Phát biểu nào sau đây KHÔNG PHẢI LÀ chức năng của phần mềm Mentimeter?

Đáp án: Sử dụng để tổ chức, quản lí lớp học trực tuyến hoàn toàn.

Câu 3: ” Học liệu số và thiết bị công nghệ tạo thêm cơ hội cho GV chủ động lựa chọn phương pháp dạy học, cách thức triển khai hoạt động học mà ở đó HS là chủ đề của hoạt động “. Phát biểu này đề cập đến vai trò nào của học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục?

Đáp án: Tác động đến các thành tố của quá trình dạy học, giáo dục.

Câu 4: Chọn phương án đúng nhất: Thầy A là giáo viên Ngữ Văn của lớp 10/2 trường THPT X. Trong hoàn cảnh trường chưa được trang bị đầy đủ điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và giáo dục, học sinh không có máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, trường hiện chỉ trang bị được cho giáo viên máy tính để bàn và máy chiếu ở một số phòng bộ môn. Thầy dự định ứng dụng công nghệ thông tin để tương tác với học sinh trong giờ đọc hiểu văn bản. Theo thầy/ cô, phần mềm nào phù hợp nhất để thất A tổ chức các hoạt động học tương tác với học sinh trong giờ học này?

Đáp án: MS Powerpoint.

Câu 5: Cô A là giáo viên Ngữ văn của lớp 10/1 trường THPT X. Trong hoàn cảnh học sinh phải nghỉ học trực tiếp vì dịch Covid, cô dự định ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các giờ học trực tuyến nhằm hướng dẫn học sinh học tập theo kế hoạch giáo dục của tổ bộ môn và nhà trường, theo thầy/ cô, phần mềm nào sau đây phù hợp nhất để cô A tương tác với học sinh trong giai đoạn này?

Đáp án: Phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NỘI DUNG 3:

Câu 1: Viết lựa chọn nguồn học liệu số cần đáp ứng những yêu cầu nào?

Đáp án: Câu A và B đều đúng

Câu 2: Phần mềm nào PHÙ HỢP NHẤT để hỗ trợ kiểm tra, đánh giá trong dạy học trực tuyến?

Đáp án: Google Forms

Câu 3: Hình thức nào dưới đây là hình thức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp?

Đáp án: Buổi học được thực hiện trực tuến hoàn toàn thông qua phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến (Google Meet, MS team,…)

Câu 4: “Trước và sau tiết/ buổi học chính, GV sử dụng lớp học trực tuyến để triển khai một số hoạt động tự học và nhiệm vụ học tập, qua đó HS làm việc cá nhân hoặc theo nhóm, tuỳ theo yêu câì của GV”. Đây là ví dụ minh hoạ cho hình thức dạy học nào?

Đáp án: Học theo mô hình kết hợp: trực tuyến và trực tiếp.

Câu 5: Cô Lan là giáo viên môn Ngữ Văn, phụ trách dạy lớp 10A1, trường THPT X. Cô sẽ dạy về thần thoại Thần trụ trời. Cô muốn xây dựng 1 video clip tóm tắt nội dung thần thoại này để trình chiếu cho HS xem. Theo thầy/ cô , cô Lan có thể sử dụng video clip trên để tương tác với học sinh trong hình thức dạy học nào?

Đáp án: Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 6: “Trong bước này cần mô tả rõ cách GV, HS sử dụng thiết bị công nghệ, phần mềm, học liệu để tổ chức và thực hiện các hoạt động học tập.” Phát biểu này đề cập đến bước nào trong quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy có ứng dụng công nghệ thông tin?

Đáp án: Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể.

Câu 7: Đối với giáo viên, yếu tố nào KHÔNG ảnh hưởng đến hiệu quả của việc lựa chọn và triển khai các phương án ứng dụng công nghệ thông tin?

Đáp án: Thơi gian tổ chức các hoạt động học trên lớp.

Câu 8: Để lựa chọn phương án ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học và giáo dục môn Ngữ Văn, cần xem xét cụ thể các nhóm yếu tố chính nào sau đây?

Đáp án: Học sinh, giáo viên và nhà trường

Câu 9:

Bước 1 – Xác định dạng học liệu phù hợp với yêu cầu cần đạt và nội dung dạy học cụ thể

Bước 2: Lựa chọn nguồn học liệu số phù hợp để sử dụng cho việc thiết kế, biên tập nội dung dạy học.

Bước 3: Lựa chọn, sử dụng phần mềm để thiết kế, biên tập nội dung dạy học

Câu 10: Xác định mục đích của việc lựa chọn thiết bị công nghệ và phần mềm trong tổ chức dạy học.

Đáp án:

  • Để tổ chức hoạt động học
  • Để triển khai nội dung học liệu số
  • Để thực hiện quá trình kiểm tra đánh giá và lưu trữ sản phẩm học tạp

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *