Trắc nghiệm IC3 Level 3

TÀI LIỆU TẬP HUẤN 0 lượt xem

Một số câu hỏi chưa có đáp án, sẽ cố gắng cập nhật.

Câu 1: Trong lớp khoa học, bạn cần phân tích một vài bảng số. Bạn nên sử dụng ứng dụng phần mềm nào dưới đây?

a. Adobe InDesign

b. Intuit QuikBooks

Câu 2: Nối từng

Đáp án C

Đáp án : zoom

Đáp án D: Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (EULA)

Đáp án: D. Một bản sao của phiên bản không được cập nhật thay thế phiên bản trực tiếp và nhận số khởi tạo mới.

Đáp án: a

Đáp án: a, b,e

Đáp án: Display

Đáp án: c. Cho phép các thiết bị máy tính sử dụng ít bộ nhớ hơn

e. Cho phép lập trình viên theo dõi các thay đổi.

Đáp án: Hardware

Đáp án: a. Trong cài đặt phần trình duyệt

Đáp án: a, b

Đáp án: d. Phần mềm không phụ thuộc vào kết nối Internet

Đáp án : a closed source

Đáp án: b. Sử dụng phông chữ lớn hơn cho tiêu đề với văn bản nội dung

e, sử dụng một phông chữ cho tiêu đề và một phông chữ khác cho văn bản nội dung.

Đáp án: b. Advanced Sound Optio

Đáp án: b. Microsotf Powerpoint

Đáp án: b. Thêm nhận xét (comment ) vào Google Doc

e. Tải lên một thư mục mới

Đáp án: c : Tên phiên bản duy nhất

Đáp án: Đúng – Sai – Đúng

Đáp án: D https:///

Đáp án: a. Tắt và bật lại điện thoại của bạn

Đáp án: a. Trong cài đặt tùy chọn Autocorrect

Đáp án: a. the Ribbon

Đáp án: c

Đáp án : C file

Đáp án: a. Microsoft.

Đáp án: đáp án d 4 PB

Đáp án : a. Đổi tên thư mục

c. Hiệu đính

Đáp án: b Google tránlate

Đáp án: D look

Đáp án: a 18 -28

Đáp án: a, b c:

Đáp án c

Đáp án a, d:

Đáp án: a.

Đáp án: d chỉ thị

Đáp án: Sai

Đáp án: c d e

Đáp án: a

Đáp án: a, b

Đáp án c: Trí tuệ nhân tạo

Đáp án: không – có – không – không

Đáp án: Sai – Đúng – Đúng

Đáp án: b, c, a

Đáp án: Không – Có – Không – Không

Đáp án: Có – Có – Có – Không

Đáp án: Sai – Đúng – Đúng

Đáp án: c. Tên và vị trí của nhóm

Đáp án: b,c,d

Đáp án: b

Đáp án: c. Vân tay

Đáp án: Có – Không – Có – Có

Đáp án: c,d

Đáp án c

Đáp án: c, e

Đáp án: Đúng – Sai – Sai – Đúng

Đáp án: d,e

Đáp án: d

Đáp án : b

Đáp án: Đung – Sai – Sai

Đáp án: – Đúng –

a, d, e

Đáp án: B.

đáp án : a ,c

Sinh trắc – Thực tế – logic

Đúng

Đáp án: Đúng – Đúng – Sai – Sai

Đáp án: a, d.

Đáp án: d

Đáp án: a, d

Đáp án: d

đáp án : c cybernullying

Đáp án a, d

Đáp án: Tạp chí khoa học

Đáp án: a, d

Đáp án: Có – Không – Có – Có

Đáp án: a, b, d.

Đáp án: Đúng – Đúng – Sai – Đúng

Đáp án:

Đáp án: d

Đáp án: b,c

Đáp án : c

Đáp án : a

Đáp án: Sai – Đúng – Đúng

Đáp án: b,e

Đáp án: Đúng – Sai – Sai

Đáp án: b, d.

Đáp án: Hình thức giao tiếp tốt – Hình thức giao tiếp tốt nhất – Không phải là hình thức giao tiếp tốt nhất

Đáp án: a, c, d,

Đáp án:

Đáp án: c

Đáp án: – Đúng – sai– đúng

Đáp án: C

Đáp án:

Đúng – Đúng – Đúng – Sai

Đáp án: Sai

Đáp án: D

Đáp án: a, d, e

Đáp án: d,e

Đáp án: b.

Đáp án: Đúng – Đúng – Sai – sai – Đúng

Đáp án: c, d,e

Đáp án: d

Đáp án: a,b,d

Đáp án: Đúng – đúng – Sai – Sai

Đáp án: b

Đáp án: D

Đáp án: a

Đáp án: b, e, a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *